25.1.2016 / Gösterim Sayısı : 1924

5403 SKK Tarım Dışı Kullanım Talepleri için İş Akış Şeması

​5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN TARIM DIŞI KULLANIM TALEPLERİ İÇİN İŞ AKIŞ ŞEMASI

​TARIM ARAZİLERİNDE TARISAL AMAÇLI YAPILAR VEYA TARIM DIŞI AMAÇLI KULLANIM TALEPLERİNE YÖNELİK MÜRACAATLARDA
1- AMAÇ
Tarım arazilerinde ve civarında yapılacak olan her türlü tarımsal amaçlı (ahır, kümes, tarımsal depo, sulama vb.) veya tarım dışı kullanım amaçlı (plan, sanayi, turizm alanları, taş, kum ve maden ocağı açma vb.) müracaatlar için etüt raporu düzenleme ve izinlendirme için Kurum görüşü oluşturmak
2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru Yazısı (Plan yapmaya yetkili Kamu Kuruluşundan veya plan müellifinden)
Mülkiyet ve vasıf durumunu gösteren belge (güncel tapu kaydı)
En az 1/10.000 veya 1/5.000 ölçekli kadastral haritası veya krokisi (Onaylı)
Üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerlerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritası (Onaylı)
Toprak koruma projesi (gerekli görülürse)
Başvuru tarımsal amaçlı yapı ise mimari proje
Talep durumuna göre istenecek diğer belgeler
Yukarıda belirtilen belgelerden başka İl Müdürlüğümüze yapılacak bütün Tarımsal amaçlı veya Tarım Dışı kullanım taleplerinde;
1- Özel kişi başvurularında T.C. Kimlik Numarası ve en az bir telefon numarası,
1- Tüzel kişi başvurularında Vergi Kimlik Numarası ve en az telefon numarası,
2- Başvuru yazısında tarım dışı kullanımı talep edilen alanın il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri ile her bir parsel için talep edilen alanların ve başvuru amaçlarının,
3- Tarım dışı kullanım ile ilgili müracaat alanı içerisinde çok fazla parsel olması durumunda müracaat alanını gösterecek şekilde dış koordinatlarını belirten sayısal dosyanın (ncz, .shp uzantılı dosyalar ya da X,Y koordinatlarını içeren csv dosyası) 
İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
3- YASAL MEVZUATLAR
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile değişik 5578 Sayılı Kanun
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (2005)
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük
3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
4342 Sayılı Mera Kanunu
Tarım İşletmelerinin Yeterli Tarımsal Varlığa Sahip Olup Olmadığının Tespitine Dair Yönetmelik
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmelikleri

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Kapsamında Yapılan Tarım Dışı Kullanım Talepleri için İş Akış Şeması​ Ek'te sunulmuştur.

Ek Dosyalar

''