6.2.2017 / Gösterim Sayısı : 1686

İyi tarım uygulamaları destekleme başvuruları başladı

Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçiler ile açık alanda  meyve, sebze, süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik iş ve işlemler, 04.08.2016 tarih ve 29791 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına dair 2016/29 nolu tebliğ kapsamında yürütülmektedir. Tebliğ gereği İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri ile ilgili başvuru tarihleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuru Ve Bitiş Tarihleri

Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı Süresi
İyi Tarım Uygulamaları Desteği03.02.201717.03.20175 (Beş) Gün

 

Destekleme Başvurularının Kabulü

 1. Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine yukarıdaki tabloda bildirilen tarihler arasında EK-3'te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4'te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz.
 2. Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4'te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 3.  EK-4'te yer alan destekleme talep formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir. Çiftçinin başvuruda bulunduğu desteklemeler için ayrı ayrı dosya tanzim edilmez.
 4. Çiftçiler, EK-2'de yer alan destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.
 5. Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve sertifikanın kopyasına il/ilçe müdürlüğünce "Aslı Görülmüştür" ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yararlandığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından beş yıl süreyle saklanır.
 6. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKS'deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

  Destekleme Başvurusunda İbraz Edilecek Belgeler
 1. Başvuru Dilekçesi (Ek-3)
 2. Destekleme Talep Formu (Ek-4)
 3. Döner Sermaye Makbuzu
 4. 01.01.2016 /31.12.2016 tarihleri arasında alınan ürün sertifikası
 5. Açık alanlar için Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunca düzenlenen sertifika eki (Ek-7)
 6. Örtü altı alanları için İyi Tarım Uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesi (Ek-8)

Ek Dosyalar

''