Arazi Edindirme

Şube Müdürü

Kutfettin DEPER


Doğum Yeri ve Tarihi :  Erzurum / Horosan 1966

Medeni Hali               :  Evli 3 Çocuk Babası 


EĞİTİM

 * Bulgurlu Köyü İlk Okulu (1977)
* Bulgurlu Köyü Ortaokulu (1980)
* Erzurum Cumhuriyet Lisesi (1984)
* Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonımisi Bölümü (1989)

GÖREVLER

* 1993-2001 Erzurum Horasan Öğretmen ve Okul Müdürü V.  
* 2001-2005 Ordu Tarım İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe Tarım Müdürlüğü (İlçe Müdür V.)
* 2005-2006 Ordu Kabadüz İlçe Tarım Müdürlüğü (Mühendis)  
* 2006-2010 Ordu Gülyalı İlçe Tarım Müdürlüğü (İlçe Müdür V.)
* 2010-2011 Balıkesir Balya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü(İlçe Müdür V.) 
* 2011-2013 Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü V.)
* 2014-2015 Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Mühendis)
* 2016- ~   Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü)

​Şube Telefon Numarası: (0266) 246 26 70

Dahili                            : 1100​

Şube Personeli

​Güncelleniyor...

Şube Görevleri

(6) Arazi Edindirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,

k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım,  kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek, 

n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

Şube Arşivi

Güncelleniyor...

''